Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky platia pre realizáciu zasielanie finančných darov na webových stránkach www.dobryskutok.sk (ďalej web). Účelom týchto podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti združenie Dobrý skutok SK (ďalej DS) na jednej strane a darcu (ďalej tiež objednávateľ) na strane druhej.

Prevádzkovateľom webových stránok www.dobryskutok.sk a zároveň majiteľom transparentného účtu je:

Dobrý skutok SK, o.z.
Pribinova 25
811 09 Bratislava – Staré Mesto


IČ: 42260396
DIČ: 2023841820
Nie je platcom DPH

Číslo transparentného účtu:

4018750414/7500, ČSOB, a.s. (momentálne náhradný účet)

Dobrý skutok SK je občianskym združením založeným dňa 5.3.2012 podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby, ktorá vybavuje vaše objednávky:

Erika Süčová
Telefon: +421 902 943 103
Email: erika.sucova@dobryskutok.sk  

Darcom sa rozumie na portáli fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala vlastný elektronický darovací formulár (ďalej tiež formulár), spracovaný systémom webu.

Elektronickým darovacím formulárom sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o darcovi, v prípade objednania suveníru (darčeka) tiež meno tovaru z ponuky webu, výšku finančného daru a meno jedného alebo viacerých klientov (príjemcov finančného daru), spracovaný systémom webu.

Účelom webu je vyberať finančné prostriedky od darcov, ktorí musia v darovacím formulári vybrať jedného alebo viacerých klientov (príjemcov) DS, na ktorý v čase odoslania objednávky prebieha charitatívna zbierka. Každému klientovi (príjemcovia) musí darca prideliť sumu v celých eurech, pričom musia vždy rozdeliť medzi jedného alebo viacerých klientov celú hodnotu svojho finančného daru, ktorú uviedol vo formulári.

Tovar (suveníry, dary), ktoré prezentuje DS na webe, venovali fyzické či právnické osoby združeniu DS. Jedná sa o originálne predmety, niektoré s pôvodnými podpismi známych osobností. Suveníry, ktoré DS prezentuje na webe, nemusí byť nové a nepoužité a DS nezodpovedá za prípadné chyby.
 

Povinnosti o.z. Dobrý skutok SK

Dobrý skutok SK sa zaväzuje prijať elektronický darovací formulár od darcu prostredníctvom elektronického formulára webu a ak obsahuje tiež informáciu o vybranom suveníru, je DS povinný zaslať alebo odovzdať tento suvenír darcovi.

Odovzdanie alebo zaslanie suveníru darcami je možné až po pripísaní finančnej čiastky na transparentný účet DS, ktorý je uvedený na webe, alebo po uhradení ceny suveníru osobne darcom pri prevzatí.

Ak DS nemôže dodať objednaný suvenír, je o tom povinný bezodkladne informovať darcu a do 30 dní mu vrátiť zaplatenú sumu. Darca má možnosť sa s DS dohodnúť na výbere iného suveníru zodpovedajúce hodnoty. Darca má tiež po dohode s DS možnosť netrvať na suveníru, ktorý si vybral.
 
Povinnosti darcu

Darcu berie na vedomie, že jím vyplnený elektronický darovací formulár bude doručený o.z. Dobrý skutok.

Darcu sa zaväzuje:

Odoslať finančný dar DS vo výške, ktorú uviedol vo svojej objednávke, do 14 dní od odoslania objednávky. Darca sa ďalej zaväzuje, podpísať darovaciu zmluvu, ktorú mu DS po objednávke pošle a zaslať ju poštou na korešpondenčnú adresu DS:

o.z. Dobrý skutok SK
Pribinova 25
811 09 Bratislava – Staré Město


Objednávanie suvenírov

Darcu objednáva suveníry jedným z nasledujúcich spôsobov:

-          On-line priamo na stránke www.dobryskutok.sk

-          E-mailom na našu e-mailovú adresu info@dobryskutok.sk, kde uvediete názov suveníru, prípadne počet kusov, vašu kontaktnú adresu a telefónne číslo 

Darovací formulár a darovacia zmluva

Darovacia zmluva je vystavená na základe záväzného potvrdenia elektronického darovacího formulára. Za záväzné sa považuje odoslanie formulára, alebo potvrdenie e-mailom.

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vášho daru alebo objednaného suveníru. Kontakt nutný k potvrdeniu vykonáva spravidla kontaktná osoba DS po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného suveníru. Odoslaný formulár je pokladaný za záväzný pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. 

Storno objednávky suveníru

Storno objednávky suveníru zo strany darcu:

Darca má právo stornovať odoslaný darovací formulár bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenie suveníru, a to e-mailom na adrese info@dobryskutok.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, variabilné číslo a názov objednaného suveníru. DS sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi už zaslanú finančnú čiastku v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený objednávateľom, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Storno objednávky suveníru zo strany DS:
DS si vyhradzuje právo zrušiť objednávku suveníru v týchto prípadoch:

-          Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

-          Suvenír už nie je k dispozícii

V prípade, že darca zaplatil už celú sumu finančného daru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 kalendárnych dní.

Hodnota suvenírov

Ceny uvedené na webe sú platné v čase objednania a sú stanovené tým, kto suvenír DS daroval, alebo prípadne priamo DS, ak nebolo možné informáciu o finančnej hodnote suveníru od darcu suveníru získať.
 
Platba za suveníry

Platba vopred na transparentný účet č. 4018750414/7500, vedený je v ČSOB banke (momentálne náhradný účet).

Dodacie podmienky

DS je povinný splniť objednávku suveníru objednávateľa a dodať príjemcovi suvenír, ktorý objednávateľ objednal v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného suveníru) budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností DS realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 5-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Miesto odberu je stanovené v sídle DS. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Záruka

U niektorých predmetov je po dohode možné poskytnúť záruku.

Reklamácie

Dodaný suvenír si je darca povinný prezrieť okamžite po prevzatí suveníru. Ak darca zistí, že došlo k poškodeniu počas prepravy, suvenír od dopravcu neprevezme.

Ak objednávateľ potvrdí DS prevzatí tovaru, nemožno pri neskoršom zistení poškodeného suveníru počas dopravy vymáhať na DS vzniknutú škodu.

V prípade zistenia poruchy, informuje darcov DS bezodkladne telefonicky alebo e-mailom. Správu o zistených závadách zašlite písomne alebo e-mailom na adresu DS.

Ochrana osobných údajov

DS zhromažďuje osobné údaje darcu výhradne na plnenie svojich záväzkov voči objednávateľovi, a to hlavne pri vystavení darovacej zmluvy, kontaktovanie darcu v súvislosti s vybavovaním objednávky a doručenie objednaného suveníru. DS zodpovedá za to, že osobné údaje darcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

DS zhromažďuje osobné údaje darcu v tomto rozsahu:

  • ak je darcom fyzická osoba, oznámi DS meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu bydliska, kontaktné telefónne číslo a dátum narodenia
  • ak je darcom právnická osoba alebo živnostník, oznámi DS svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Darca prehlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby DS spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti DS a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Darcu udeľuje DS tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže darca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania DS a údaje budú následne vymazané.

Darca môže dať súhlas na zverejnenie časti osobných údajov prostredníctvom voľby Zobrazenie v darovacím formulári. Osobné údaje darcu budú v takom prípade zverejnené v rozsahu meno, priezvisko.

Osobné údaje darcu budú zverejnené na webe DS, môžu byť zverejnené na verejnej sociálnej sieti facebook.com, vo výročnej správe DS či v ďalších marketingových materiáloch DS.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140